1879
1879
33
இந்த இரண்டு அனுபவமுள்ள ரேங்க்லர்கள், இப்போதெல்லாம் புதிய ஆண்குறிக்கு அதிக தேவை இருப்பதை அறிந்திருக்கிறார்கள், எனவே அவர்கள் ஒன்றை உறிஞ்சுவதற்கான சலுகைக்காக உழைக்க வேண்டும். ஆனால் இறுதியில் அனைவரும் வெற்றி பெறுகிறார்கள்!

தொடர்புடைய சூடான ஆபாச